ปศอ.เดิมบางนางบวช อบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)" ประจำปีงบประมาณ 2566

อบรมเกษตรกร

          วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)" ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศปก.) หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางภคนันท์ ทองขาว ผู้นำศูนย์ ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ร่วมรับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 10 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช