ปศุสัตว์อำเภออู่ทองให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการทำฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

      วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง นำโดย นายณรงค์ ศรีเทพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการให้คำแนะนำและประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้นแก่เกษตรกร เพื่อขอรับรองเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM แบ่งเป็นรายชนิดสัตว์แพะเนื้อ จำนวน 4 ราย สุกร จำนวน 2 ราย และโคเนื้อ จำนวน 1 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง