สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

           วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า และนายไตรรัตน์ โสทน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ตามข้อสั่งการของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเบื้องต้นพบว่า เกิดเหตุวาตุภัยในพื้นที่บ้านบ่อสวาย ม.6 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น. ส่งผลทำให้โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง ไก่เนื้อตาย จำนวน 7,000 ตัว เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2 ราย ตรวจสอบแล้วทั้งสองรายได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แล้ว และจะได้รายงานให้จังหวัดสุพรรณบุรีทราบ เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ นายดิเรก โพธิ์ไพจิตร ปลัดอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง) อ.บางปลาม้า พร้อมด้วยนายพิชิต คุ้มครอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน นางพัทธ์ธิรา ธีรธนกุลไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 (บ้านบ่อสวาย) และนางสุมิตรา คุ้มประดิษฐ์ ตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้ด้วย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์