ปศอ.เดิมบางนางบวช ดำเนินโครงการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2565

เก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมือง

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช โดยนางสาวลันตา สวนประเสริฐ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินโครงการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2565 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมืองในพื้นที่กันชนๆ ละ 4 ครัวเรือนๆ ละ 5 ตัว จำนวน 20 ตัวอย่าง และไก่พื้นเมืองในฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จำนวน 2 ฟาร์มๆ ละ 10 ตัวอย่าง เท่ากับ 20 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 40 ตัวอย่าง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช