ปศอ.สามชุก เก็บตัวอย่างซีรั่มเป็ดไล่ทุ่งตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก ในพื้นที่ ต.หนองผักนาก 

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 2 ฝูง 40 ตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 ของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายบำรุง เชี่ยวชาญ ม.6 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก และ 2.นายสำเริง เชี่ยวชาญ ม.6 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก