รับมอบน้ำเชื้อ "Mr.น้ำขึ้น" โคเนื้อพันธุ์ Shorthorn จากลุงเชาว์ฟาร์ม ภายใต้ "โครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม"

รับมอบน้ำเชื้อจากลุงเชาว์ฟาร์ม

       วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบน้ำเชื้อ "Mr.น้ำขึ้น" โคเนื้อพันธุ์ Shorthorn จากลุงเชาว์ฟาร์ม ภายใต้ "โครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม" จำนวน 150 หลอด โดยส่งมอบให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้องและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอละ 30 หลอด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์