ปศอ.อู่ทอง เพิ่มทักษะการฉีดว้คซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่

 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มทักษะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธีให้กับอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ ก่อนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง