ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ทดสอบระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

ทดสอบระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

         วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ร่วมกับ สัตวแพทย์หญิง นภัสภรณ์ วรรณพงษ์ ผู้แทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการทดสอบระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โดยจำลองสถานการณ์เป็ดไล่ทุ่งป่วยตายผิดปกติ ให้มีการแจ้งโรคผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ทำการเก็บตัวอย่างและดำเนินตามมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ โดยผู้ประเมินได้ประเมินเรื่องเวลาการดำเนินการ ความถูกต้องในการทำงานและการรายงานผลตามระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากผู้แทนสหภาพยุโรปต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์