“โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย x-ray ครั้งที่ 4/2564”

สุ่มเก็บตัวอย่าง

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ออกปฏิบัติการงานเชิงรุกการสุ่มเก็บตัวอย่าง serum ในฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มจำนวน 1 ฟาร์ม 5 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab ฟาร์มไก่ไข่ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จำนวน 33 ฟาร์ม 198 ตัวอย่าง ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง