ปศุสัตว์สุพรรณฯ ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน

          วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ อินทร์บุญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านโป่งคอม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการและแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ รวมถึงภารกิจที่เกี่ยวเนื่องตามโครงการชุมชนสร้างไทยและแนะนำการจัดทำเอกสารในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่
          1.วิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านโป่งค่าง
          2.วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านโป่งคอม
          3.วิสาหกิจชุมชนโคขุนทุ่งนาตาปิ่น
          4.วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งคอม 64
          5.วิสาหกิจชุมชนโคเงินโคทอง 2021
          6.วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อนิคมกระเสียว 64
ซึ่งได้รับเงินกู้ตามโครงการแล้ว จำนวน 1 กลุ่ม วงเงิน 10 ล้านบาท และอีก 5 กลุ่ม อยู่ในการจัดทำเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ เสนอให้ ธ.ก.ส.ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์