ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค หมู่ 2 ตำบลสนามคลี, หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว,หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ตำบลสระแก้วหมู่ที่ 4 บ้านนายวิฑิต ดาทอง รับแจ้งว่า มีวัวป่วยด้วยอาการ LSD จำนวน 1 ตัว จากวัวทั้งหมด 4 ตัว  เจ้าหน้าที่ได้ฉีดยาแก้อักเสบและยาฆ่าเชืัอ ให้คำแนะนำติดตามผลการรักษาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกร ตลอดจนแนะนำการป้องกันโรคด้วยการกางมุ้ง กำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะนำโรคอย่างสม่ำเสมอ พร้อมมอบยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพเลี้ยง โค-กระบือ เรือนจำกลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อและประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องโรค Lumpy Skin แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำและนักโทษที่เปลี่ยนเวรกันมาฝึกอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ ตลอดจนแนะนำการป้องกันโรคด้วยการกางมุ้ง กำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะนำโรคอย่างสม่ำเสมอ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี