ปศุสัตว์สุพรรณฯ ร่วมจัดรายการวิทยุ "ก้าวทันสุพรรณบุรี" ประชาสัมพันเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน

 ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมรายการ "ก้าวทันสุพรรณบุรี" ผู้ว่าพบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz ในประเด็นโรคลัมปี สกิน โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ สาเหตุการเกิดโรค ช่องทางการติดต่อ อาการของสัตว์ป่วย วิธีการรักษา และวิธีการป้องกันโรคไม่ให้เข้าสู่ฟาร์ม หากเกษตรกรพบสัตว์ป่วยสงสัยโรคลัมปี สกิน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดโดยด่วน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์