ปศอ.หนองหญ้าไซ เฝ้าระวังป้องกันและให้คำแนะนำการดูแลป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองหญ้าไซและ ต.ทัพหลวง

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค บ้านหนองกวาง หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าไซ และบ้านหนองกระถิน หมู่ 3 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ยังไม่พบรอยโรคสัตว์ป่วยเข้านิยามโรค Lumpy Skin พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนแนะนำการป้องกันโรคด้วยการกางมุ้ง กำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะนำโรคอย่างสม่ำเสมอ และหากมีสัตว์ที่มีอาการตามนิยามของโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ