ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 21 พฤษภาคม 64 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก อำเภอศรีประจันต์ ที่ได้รับมอบโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 5 ตัว พร้อมให้คำแนะนำวิธการเลี้ยง และแนวทางป้องกันโรค

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์