ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่ออกใบอนุญาต ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

          วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ธนภัทร ช้างนิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต (รับรองใหม่) โดยมีกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑.โรงฆ่าสัตว์ปีก ทรัพย์อนันต์ ฟู๊ดส์กรุ๊ป จำกัด (รับรองใหม่) และ ๒.บริษัท เอฟแอนด์เอฟ ฟู้ด จำกัด (ต่ออายุ) ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชูชีพ พงษ์ไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจต่อผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ปีกเพื่อผลักดันสินค้าปศุสัตว์ไปสู่ตลาดระหว่างประเทศต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์