ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ตรวจการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์

          วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายทะเบียน(กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๔๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และนายสัตวแพทย์ธนภัทร ช้างนิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีและทีมงาน ดำเนินการอำนวยความสะดวกการในการตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อออกใบอนุญาต (รับรองใหม่) จำนวน ๓ แห่ง โดยมีกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลท่าเสด็จ ร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์