เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จังหวัดสุพรรณบุรี

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

วันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ ม.2, ม.8 ต.ทะเลบก, ม.3 ต.สระกระโจม, ม.9 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกันโรคด้วยกำจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคและการกางมุ้งอย่างมิดชิด รวมทั้งได้มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรด้วย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์