ปศอ.ดอนเจดีย์ เฝ้าระวังป้องกันและให้คำแนะนำการดูแลป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.สระกระโจม

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี-สกิน (LSD) ม.2 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ป้องกันโดยการกำจัดแมลงพาหะ แนะนำการใช้ยาฆ่าเชื้อโรค ลดการเคลื่อนย้ายสัตว์ และการกางมุ้งป้องกันแมลง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์