สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบโค ธคก. ให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต

โครงการธนาคารโค-กระบือ

          วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีส่งมอบโค ธคก. ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต จำนวน 54 ราย โค 54 ตัว โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธานในพิธี และมีนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ กำนันตำบลหนองสาหร่าย ให้การต้อนรับ สำหรับโคที่ส่งมอบให้เกษตรกรในวันนี้นำไปให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายและตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของโครงการ ธคก.ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสต์และสารสนเทศการปศุสัตว์