ปศอ.สามชุก ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า ในพื้นที่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

ตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์

          วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอสามชุก มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองร้อย อส.อ.สามชุกที่ 9 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสามชุก สาธารณสุขอำเภอสามชุก ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องกันการกักตุนวัตถุดิบในการผลิตในพื้นที่ ซึ่งมี จำนวน 1 แห่ง คือ แฮบปี้ ฟาร์ม หมู่ที่ 1 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ผลการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีการกักตุนวัตถุดิบหรือเนื้อสัตว์แต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก