ตรวจฟาร์มสุกร

          เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ ปลัดอำเภอ กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม /ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.จ.สพ/ศดธ.จ.สพ./สสภ. 5 นครปฐม /ทสจ.สพ. / ทต.ท่าเสด็จ ร่วมกันตรวจสอบฟาร์มสุกร ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำท่าว้า โดย สสภ.5 นครปฐม เก็บตัวอย่างน้ำจากฟาร์มสุกร ตรวจดูระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งวัดขนาดโรงเลี้ยงสุกรและใบอนุญาตต่างๆ สำหรับวันนี้ดำเนินการตรวจสอบฟาร์มสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่

     1. ฟาร์มนายเทพศิรินทร์ ฉัตรเมธี หมู่ 5

     2. ฟาร์มนางวาสนา เนตรอรุณ หมู่ 3

     3. ฟาร์มนางดาวเรือง ชาวระหาญ หมู่ 1

     รวมดำเนินการตรวจสอบฟาร์มริมคลองท่าว้าครบแล้วทั้งสิ้น 23 ฟาร์ม ในการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

รมช.เกษตรฯตรวจราชการ

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เดินทางไปยังโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานฟาร์มโคนมของสหกรณ์ ฯ และโรงงานผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัดบริเวณหน้าหมู่บ้านตาเอิบ หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีสุนัขจรจัดจำนวนมากวิ่งไล่กัดประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา บนถนน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ำขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้สุนัขต้องขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณริมถนน และมีกลุ่มสุนัขซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1. สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของและสร้างความเดือดร้อน จะเข้าดำเนินการจับไปเลี้ยงสถานที่ใหม่โดยผู้อุปการะนำไปดูแล ส่วนสุนัขจรจัดตัวอื่นจะดำเนินการนำไปไว้ที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ในระหว่างนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จะเข้ามาดำเนินการทำหมันสุนัขเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวและลดประชากรสุนัขที่เกิดใหม่ในบริเวณนี้
2. สุนัขที่มีเจ้าของ ได้กำชับให้เจ้าของสุนัขจำกัดบริเวณมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรไป-มา

สำรจข้อมูลการเลี้ยงแพะ-แกะ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกสำรวจข้อมูลการเลี้ยงแพะ-แกะเพื่อประกอบการทำข้อมูลเกษตรกรดีเด่น เกษตรกรที่ส่งเป็นนายสมบูรณ์ แตงหวาน หมู่ 5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รมช.เกษตรฯเป็นประธานเปิดสัมมนา

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับและนำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตและการตลาดโคเนื้อ กระบือ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดโคเนื้อ กระบือ ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับผลกระทบที่จะเกิดจาก FTA สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกร ณ บ้านไทยรีสอร์ท ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา