รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23-25 มีนาคม 2563 นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยนายวสันต์ บุญศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ดร.สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ฉีดวัคซีนสุนัข จำนวน 642 ตัว แมว 130 ตัว ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 4, 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปศอ.เดิมบางนางบวช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบางตำบลเขาพระ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปีงบประมาณ 2563 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษบ้า ให้กับสุนัขและแมว วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวน 8 หมู่บ้าน

ปศุสัตว์อำเภอด่านช้างรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายกิติ อู่เพ็ชร สัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยนายทัยรัตน์ สิทธิทูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ณ วัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว สุนัข จำนวน 43 ตัว แมว จำนวน 21 ตัว และ วัดด่านช้าง หมู่ที่1 ตำบลด่านช้าง สุนัขจำนวน 54 ตัว แมว จำนวน 8 ตัว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการดำเนินการครั้งนี้ ทำให้สุนัขและแมวด้อยโอกาสได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งพระสงฆ์และประชาชนที่มาทำบุญบริเวณใกล้เคียงมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ปศอ.อู่ทอง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสนามชนไก่

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสนามชนไก่   

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายวัชระ ศะศิประภา ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้สนามชนไก่ 2 แห่ง ได้แก่ สนามชนไก่ ส.สวนกล้วย ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และสนามชนไก่สระกร่าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำสังผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ขอความร่วมมือให้ปิดการชนและการซ้อมไก่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการ ซึ่งปกติทางสนามชนไก่ได้มีการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการชนทุกครั้งอยู่แล้ว

ปศอ.หนองหญ้าไซ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 9-23 มีนาคม 2563 นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ และเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 และทำหมันสุนัข-แมว ที่ไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์และตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัข แมว ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน จำนวน 27 หมู่บ้าน 3 ชุมชน