ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม

การแปรรูปน้ำนม

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงแพะนม และแปรรูปนมแพะให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย ได้แก่ เมนูนมพาสเจอไรซ์ รสเมล่อน รสสตรอเบอร์รี่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม และการทำโยเกิร์ต

ปศอ.อู่ทอง ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ยกกระดับเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ส่งเสริมผู้เลี้ยงสุกร

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) โดยเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ทั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ GFM จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ และแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ปศอ.ด่านช้าง อบรมการฉีดวัคซีนป้องกัน​โรคในสัตว์

อบรมการฉีดวัคซีน

วันที่ 9 ธันวาคม ​2563 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอด่านช้าง​ ดำเนินการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนป้องกัน​โรค​ระบาดสัตว์ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและ​เทคโนโลยี​สุพรรณบุรี พร้อมทั้งการลงข้อมูลประจำตัวสัตว์ ณ คอกโคนม คณะสัตวบาล วิทยาลัยเกษตรและ​เทคโนโลยี่​สุพรรณบุรี​ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

โครงการธนาคารโค-กระบือ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมมอบโค โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 99 ตัว อ.สามชุก 70 ตัว อ.ศรีประจันต์ 10 ตัว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.15 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และอ.ดอนเจดีย์ 19 ตัว ณ สมาคมจีนดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม "เกษตรอัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

แถลงข่าว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหากรรม "เกษตรอัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี