ปศอ.หนองหญ้าไซ ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันและการรักษาโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลหนองโพธิ์และตำบลหนองหญ้าไซ

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

          วันที่ 14-16 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยออกปฎิบัติงานควบคุมป้องกันและการรักษาโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนืัอที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลหนองโพธิ์, หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ และหมู่ 8 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ และให้บริการผสมเทียม โค กระบือ แพะ ตรวจท้อง แก้ไขระบบสืบพันธุ์ สร้างความรับรู้ ติดตามผลกระทบและประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ