ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภออู่ทอง

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

          ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์ธนภัทร ช้างนิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่และสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต (ต่ออายุ) โดยมีกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ "โรงฆ่าโคกระบือบ้านดอนสุโข" อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์