ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอบางปลาม้า

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

          วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธนภัทร ช้างนิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า และนางวราภรณ์ แก้วทวี ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต (ต่ออายุ) โดยมีกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
          1. โรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัทเสริมสิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
          2. โรงฆ่าสุกร แม่เล็กพูนทรัพย์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์