ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง

อบรมอาสาปศุสัตว์

        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง  และ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ร่วมกันจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำปี 2565 จำนวน 19 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถช่วยงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ปฏิบัติงานได้ เป็นผู้ประสานระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการต่างๆ ได้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สัตว์