ปศอ.อู่ทองร่วมตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย

ตรวจรับรองฟาร์ม GFM

          วัวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM ของกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 17 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง