ตรวจต่ออายุใบอนุญาตตั้งสนามชนไก่ในพื้นที่ อ.สองพี่น้องและอู่ทอง

ตรวจต่ออายุใบอนุญาตสนามชนไก่ 

          วันที่ 18 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ดำเนินการตรวจสถานที่ที่ขอต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ จำนวน 5 สนาม ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องและอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์