รับมอบโคเพศเมียตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.สามชุก

 ธนาคารโคกระบือ

          วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก รับมอบโคเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 54 ตัว เพื่อนำไปให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์