ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

 ตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ

          วันที่ 10-11 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ