ตรวจต่ออายุใบอนุญาตตั้งสนามชนไก่ในพื้นที่ อ.สามชุก ดอนเจดีย์และหนองหญ้าไซ

 ตรวจต่ออายุใบอนุญาตสนามชนไก่

          วันที่ 12 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ดำเนินการตรวจสถานที่ที่ขอต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ จำนวน 3 สนาม ในพื้นที่อำเภอสามชุก ดอนเจดีย์และหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์