ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพโคเนื้อและกระบือ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กำนันตำบลวังน้ำซับ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพโคเนื้อ-กระบือ ที่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หมู่ 1 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่พนักงานคนงาน เกี่ยวกับโรค Lumpy skin ตลอดจนแนะนำการป้องกันโรคด้วยการกางมุ้ง กำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะนำโรคอย่างสม่ำเสมอ และหากมีสัตว์ที่มีอาการตามนิยามของโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์