อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นและมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

วันที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นและมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จะขอสินเชื่อในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการอันเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 กลุ่ม 16 ราย ณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง