สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

วันที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab จำนวน 40 ราย ในพื้นที่ตำบลเดิมบาง ตำบลบ่อกรุ และตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช