ปศอ.ด่านช้าง อบรมการฉีดวัคซีนป้องกัน​โรคในสัตว์

อบรมการฉีดวัคซีน

วันที่ 9 ธันวาคม ​2563 สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอด่านช้าง​ ดำเนินการฝึกอบรมการฉีดวัคซีนป้องกัน​โรค​ระบาดสัตว์ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและ​เทคโนโลยี​สุพรรณบุรี พร้อมทั้งการลงข้อมูลประจำตัวสัตว์ ณ คอกโคนม คณะสัตวบาล วิทยาลัยเกษตรและ​เทคโนโลยี่​สุพรรณบุรี​ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง