มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

โครงการธนาคารโค-กระบือ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมมอบโค โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 99 ตัว อ.สามชุก 70 ตัว อ.ศรีประจันต์ 10 ตัว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.15 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และอ.ดอนเจดีย์ 19 ตัว ณ สมาคมจีนดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี