ตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในเขตพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง เข้าดำเนินการตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้กับม้าขาวยั่งยืน ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง ในการนี้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ให้คำแนะนำพร้อมข้อแก้ไขจากการตรวจรับรองโรงผลิตฯ ดังกล่าว ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขต่อไป