อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบและอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพสัตว์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 42 คน