โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2563 อ.เดิมบางนางบวช

คลินิกเกษตรกเคลื่อนที่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวชพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2563 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การให้ความรู้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน