ปศอ.อู่ทอง มอบโคเนื้อตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

โครงการธนาคาโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายวัชระ ศะศิประภา ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง มอบโคเนื้อเพศเมียอายุ 18 เดือน จำนวน 2 ตัว โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อขยายต่อให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ยื่นแบบจำนงค์ตามลำดับต่อไป จำนวนเกษตรกร 2 ราย