จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย อ.อู่ทอง

จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและภายนอกเกษตร และได้มอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวนเกษตรกร 20 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี