ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์ (TMR) แบบครบวงจร

ประชุมTMR

วันที่ 6-20 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์ (TMR) แบบครบวงจรให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหารสัตว์  สร้างความมั่นคงในอาชีพปศุสัตว์ ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี การจัดการการผลิตพืชอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ (TMR) และการใช้อาหารสัตว์ (TMR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์และลดต้นทุนการผลิตสัตว์ กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์ (TMR) แบบครบวงจร และกิจกรรมยกระดับคุณภาพพืชอาหารสัตว์และการสำรองอาหารสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี