ปศอ.ดอนเจดีย์ ส่งมอบโคเนื้อตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ได้ส่งมอบโคเนื้อตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรจำนวน 54 ราย โคเนื้อ 54 ตัว ณ วัดหนองขุม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี