ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง เฝ้าระรังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS)

เฝ้าระวังโรคในม้า

เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2563 นายอภิชาต นิติศิริ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ด้วยระบบ E smart + และ Google from ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness : AHS) และแนะนำการป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรคดังกล่าวด้วย จากการสำรวจทั้ง 6 ตำบลของอำเภอด่านช้าง พบเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าจำนวน 6 ราย มีม้าจำนวนรวม 30 ตัว ม้าทุกตัวสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงดี ทั้งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้เลี้ยงม้าประจำอำเภอด่านช้างไว้ด้วยแล้วเพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนข่าวสารและแจ้งเหตุการต่างๆ ให้เจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอได้ทราบด้วย