คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินค้า OTOP ปี 2563

 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินค้า OTOP

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติให้เข้าร่วมโครงการสินค้า OTOP ปี 2563 โดยมีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจ เช่น มีการสร้างแบรนด์ เทคนิคการขาย Digital market รสชาติ รูปลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ มีกิจกรรม Focus group ระหว่างผู้ประกอบการ กับ Modern Trade แสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นกลุ่มหรือผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน OTOP และได้รับการจัดกลุ่มอยู่ใน Sefment B และ C เป็นต้น ณ ปราณีฟาร์ม นางสาวผกายวรรณ เตียววิไล เลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี