ปศอ.สามชุก จัดอบรมโครงการฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม

โครงการฝึกอบรมฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

วันที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก จัดอบรมโครงการฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง โคเนื้อ และแพะ จำนวน 10 ราย ณ หมู่ 2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี