อบรมให้ความรู้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และนายสัตวแพทย์บริษัทคอนแทร็คฟาร์มสุกร ดำเนินการอบรมการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ อบต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 105 ราย