อบรมให้ความรู้โรคอหิวาต์แอฟริกา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี