ประชุมคณะกรรมการอาหารเสริมนมโรงเรียน

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบปศุสัตว์จังหวัดและเกษตรจังหวัดประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/62 เพื่อติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเชิญศึกษาธิการจังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ และผู้ประกอบการ 4 ราย ซึ่งได้รับการจัดสรรสิทธิ์เข้าร่วมประชุมนี้ด้วย