โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับส่วนสิ่งแวดล้อมฟาร์มปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ เข้าตรวจประเมินโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ฟาร์มสุกร "ธเนศ 1-2 ฟาร์ม" ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเข้าพิจารณาตัดสินตามโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมของกรมปศุสัตว์ต่อไป